Menu
Loading…

Oblici sudjelovanja

Usmeno izlaganje – Izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme u trajanju od 10 minuta, nakon kojeg slijedi 5-minutna rasprava. Sažetak empirijskog rada treba sadržavati jasno izloženi cilj i/ili probleme istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije i glavnih zaključaka. Omjer ovih dijelova sažetka treba biti uravnotežen, a stil pisanja jasan i precizan. U sažetku se ne navode referentni izvori, a rezultate statističkih analiza je poželjno opisno navesti.
 
Usmeno se izlaganje može prijaviti kao samostalno priopćenje ili izlaganje u okviru simpozija. Nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime (naročito obratiti pažnju kod osoba koje imaju dva prezimena), naziv institucije i adresa e-pošte. Ako rad ima dva ili više autora, njihova imena navode se onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i njegovi podaci (institucija i e-pošta). U programu za prijavu obavezno treba navesti i informaciju tko od koautora prezentira rad te tko je osoba za kontakt. Tekst sažetka treba biti dugačak od 200 do 400 riječi te treba navesti 3 – 5 ključnih riječi.
 
Poster izlaganje – Format postera je 16:9 (široki zaslon). Poster treba izraditi u predlošku programa Microsoft PowerPoint koji autor kasnije može pretvoriti u PDF format. Obavezno treba koristiti vodoravni model (landscape).
 
Ako poster prikazuje rezultate empirijskog istraživanja, struktura i sadržaj sažetka trebaju biti kao i kod usmenog izlaganja.
U prijavi poster izlaganja, nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije i adresa e-pošte. Ako poster ima dva ili više autora, njihova se imena navode onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i njegovi podaci (institucija i e-pošta). U programu za prijavu posebno je navesti koautora koji je osoba za kontakt. Tekst sažetka treba biti dugačak od 200 do 400 riječi te treba navesti 3 – 5 ključnih riječi. Kod osoba/autora s dva prezimena, obavezno treba navesti potpuni podatak.

Simpozij – Za prijavu simpozija potrebno je najmanje 4, a najviše 6 izlaganja različitih autora koji se bave zajedničkom temom ili nizom tematski povezanih istraživanja. Trajanje izlaganja u okviru simpozija jednako je kao i kod drugih usmenih izlaganja (10 minuta, nakon kojeg slijedi 5-minutna rasprava). Ukupno trajanje simpozija može biti 60 ili 90 minuta.
 
Sažetak simpozija kao i sažetke svih izlaganja u sklopu simpozija prijavljuje voditelj simpozija.
 
Voditelj u prijavi treba navesti (a) naslov simpozija, (b) ime i prezime, instituciju i e-poštu voditelja, (c) sažetak simpozija koji sadrži opis i obrazloženje teme simpozija, uključujući pregled tema pojedinih izlaganja u opsegu od 200 do 400 riječi, (d) 3 – 5 ključnih riječi. Voditelj u program za prijavu treba učitati popis naslova i sažetaka s ključnim riječima svih izlaganja u okviru simpozija (s imenom i prezimenom autora, njihovim institucijama i e-poštama) onim slijedom kojim bi trebali biti izlagani na simpoziju. Voditelj simpozija je odgovoran za obavještavanje sudionika simpozija o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju simpozija. U slučaju nepravovremenih ili nepotpunih prijava sažetaka, Programski odbor neće razmatrati prijavu simpozija. U slučaju da simpozij ne bude prihvaćen, Programski odbor će autorima individualnih izlaganja koja dobiju pozitivnu recenziju ponuditi mogućnost sudjelovanja na skupu izvan planiranog simpozija.
 
Postupak izrade sažetka pojedinog izlaganja u okviru simpozija jednak je kao i kod drugih usmenih izlaganja. Odgovornost je autora da svoj sažetak pripreme u skladu sa svim relevantnim uputama i pravovremeno ga dostave voditelju simpozija, koji će njihov sažetak prijaviti, kao i da se na vrijeme sami registriraju kao sudionici. Pojedina izlaganja bit će recenzirana zasebno i, u slučaju negativne recenzije zbog koje se ukupni broj izlaganja u simpoziju smanjuje ispod ranije definiranog minimuma, simpozij u okviru kojeg je konkretno izlaganje planirano neće biti prihvaćen.
 
Okrugli stol – Rasprava o relevantnoj stručnoj ili istraživačkoj temi u trajanju od 60 ili 90 minuta, koju organizira i prijavljuje voditelj. Prijava okruglog stola treba sadržavati: (a) naslov, (b) podatke o voditelju i svim aktivnim sudionicima (ime i prezime, institucija, e-pošta), (c) sažetak koji sadrži opis i obrazloženje teme okruglog stola, uključujući doprinose pojedinih sudionika (200 – 400 riječi), (d) 3 – 5 ključnih riječi, (e) planirano trajanje okruglog stola (60 ili 90 minuta).
 
Radionica – Aktivnost koju organizira i vodi prijavljeni voditelj u trajanju od 30, 60 ili 90 minuta. Prijava uključuje podatke o voditelju (ime i prezime, institucija, e-pošta) i nazivu radionice, sažetak koji treba sadržavati kratki prikaz cilja, očekivanih ishoda za polaznike radionice, planiranih aktivnosti, ključne riječi (3 do 5), predloženo trajanje radionice (30, 60 ili 90 minuta) te napomenu o eventualnom ograničenju broja sudionika i drugim mogućim posebnim zahtjevima. Zbog ograničenja rada u online okruženju, maksimalni broj sudionika na radionici je 25.
 
Stručni domjenak – Online druženje sudionika koji dijele zajedničke interese u trajanju od 60 ili 90 minuta. U prijavi aktivnosti sažetak treba sadržavati osnovne podatke o organizatoru/voditelju (ime i prezime, institucija, e-pošta), zatim naziv, cilj i obrazloženje planiranog druženja, ključne riječi (3 do 5), predviđeni broj sudionika i trajanje, uz eventualne napomene o posebnim zahtjevima ili ograničenjima.
 
Sastanak stručne sekcije/radne skupine – Za vrijeme skupa može se organizirati sastanak neke od stručnih sekcija HPD-a, sastanak pojedinih radnih skupina i sl. U prijavi aktivnosti treba navesti osnovne podatke o organizatoru i voditelju (ime i prezime, institucija, e-pošta), naziv te sažetak u kojem se navodi cilj i obrazloženje planiranog sastanka, ključne riječi (3 – 5), predviđeni broj sudionika i trajanje sastanka (30 ili 60 minuta), uz eventualne napomene o posebnim zahtjevima ili ograničenjima.
 
Predstavljanje knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata te drugih publikacija i uradaka – Na skupu se može organizirati predstavljanje knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata te drugih publikacija i uradaka. U prijavi aktivnosti treba navesti osnovne podatke o organizatoru/promotoru (ime i prezime, institucija, e-pošta), popis drugih aktivnih sudionika sa svim osnovnim podacima (ime i prezime, institucija, e-pošta) te trajanje predstavljanja (15, 30 ili 60 minuta), a u sažetku navesti detaljne podatke o publikaciji ili instrumentu koji se predstavlja te eventualne dodatne napomene Programskom odboru.
 
Ostale aktivnosti – Na GKHP moguće je prijaviti i druge oblike sudjelovanja, koji nisu već navedeni u online obrascu prijave. Kao i kod drugih oblika sudjelovanja, prijava se mora napraviti putem online obrasca do roka za prijavu sažetaka. Uz podatke o autoru (ime i prezime, institucija, e-pošta), sažetak treba sadržavati naslov i jasan opis planirane aktivnosti, kao i podatke o drugim sudionicima te eventualne dodatne napomene Programskom odboru.
 
Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 10.10.2021. Sudionici čija je prijava prihvaćena trebaju se registrirati OVDJE, kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka.
 
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Koncept & izrada Kom@ Dig[IT]alna agencija 2021 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo